OGŁOSZENIE

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

00-973 Warszawa, al. Bohaterów Września 9

działając na podstawie art. 19 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055, z późn. zm.) oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. poz. 177, z późn. zm.)

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu:

  1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A., al. Bohaterów Września 9, 00-973 Warszawa, KRS: 0000058915, REGON: 000288053, NIP: 5250001055, wysokość kapitału zakładowego: 5 123 300 zł wpłacony w całości;
  2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 07.11.2018 r. przy al. Bohaterów Września 9, 00-973 Warszawa;
Przedmiot sprzedaży Ilość Cena wywoławcza brutto zł Wadium zł
Volkswagen Transporter T5 2.0 TDIEuro 5 1968ccm – 102KM 2.8/3t 09 (2013) 1 42 700 4 270
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kasie Spółki w godz. 8:00-14:00 lub na rachunek bankowy Spółki: Idea Bank, nr 21 1950 0001 2006 0398 5586 0002 z dopiskiem, czego wadium dotyczy, w terminie do 07.11.2018 r. do godz. 12:00;
  2. Wadium oferentów, ofert nieprzyjętych zwrócone zostanie po wyborze, wadium wybranego oferenta zarachowane zostanie na poczet ceny;
  3. Oferent którego oferta zostanie wybrana utraci na rzecz Spółki wadium, jeżeli uchyli się od zawarcia umowy lub nie uiści ceny nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy;
  4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeśli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej;
  5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Spółka informuje o terminie i miejscu przetargu w formie licytacji;
  6. Oględziny możliwe są w siedzibie Spółki w dniach 17.10.2018 r. oraz 24.10.2018 r. w godzinach 16:00-17:00. Informacji odnośnie przedmiotu sprzedaży udziela Pani Agnieszka Jaworska, nr tel. 575 005 409;
  7. Ofertę oznaczoną następująco: „Przetarg pisemny na (podać nazwę przedmiotu)”, należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Spółki do dnia 07.11.2018 r. do godz. 12:00 osobiście lub przesłać pocztą na adres: Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A., 00-973 Warszawa, al. Bohaterów Września 9, przy czym za dzień złożenia zgłoszenia uważa się dzień i godzinę doręczenia listu do Spółki

Oferta powinna zawierać: