OGŁOSZENIE

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

00-973 Warszawa, al. Bohaterów Września 9

Na podstawie art. 17 ust.  4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933) w zw. z § 9 i 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) oraz
§ 1 uchwały nr 3 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Spółka Akcyjna z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu:

 1. 1.Nazwa i siedziba sprzedającego:

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A., al. Bohaterów Września 9, 00-973 Warszawa, KRS: 0000058915, REGON: 000288053, NIP: 5250001055, wysokość kapitału zakładowego: 5 123 300 zł wpłacony w całości.

 1. 2.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 kwietnia 2022 r. godz. 11.00 przy al. Bohaterów Września 9 w Warszawie.

Przedmiot sprzedaży Ilość Cena wywoławcza netto zł Wadium zł
Samochód osobowy Mazda 6 GH 1998ccm – 165KM (2016) pojemność silnika 1998 ccm, rok produkcji 2016, nr identyfikacyjny podwozia JMZGL627601503269 ładowność 544 kg, liczba miejsc 5, wskazania drogomierza na dzień sporządzania opisu samochodu 96 984 km  1 51 138, 21 złnetto  5138 zł.
 1. Oględziny samochodu będącego przedmiotem sprzedaży możliwe są w siedzibie Spółki przy al. Bohaterów Września 9 w Warszawie w dni robocze od dnia opublikowania informacji o przetargu dodnia12 kwietnia 2022r., w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym telefonicznym bądź e-mailowym uzgodnieniu terminu z Panem Jerzym Miąsko, nr telefonu : 501 691 718, email: j.miasko@wzso.pl
 2. Organizator przetargu nie udziela gwarancji na stan pojazdu będącego przedmiotem sprzedaży, ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 3. Wymagana jest zgoda korporacyjna organizatora na zawarcie umowy.
 4. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem dowolnej firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie na adres Spółki Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. przy al. Bohaterów Września 9, 00-973 Warszawa
  wterminiedodnia13 kwietnia2022r., w godzinach od 8.00 do 15.00.
 5. Kompletną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie
  i oznaczyć opisem:

,,Ofertana przetarg pisemny sprzedaży samochoduMAZDA 6 1998ccm – 165KM (2016) wraz z dopiskiem ,,otworzyć na publicznej sesjiotwarciaofertwdniu
14 kwietnia 2022 r.godzina11:00“. Oferty oraz załączone do niej dokumenty składa się w języku polskim.

 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę – złożenie większej ilości ofert skutkować będzie ich odrzuceniem. Każdy z oferentów ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem sprzedaży. 
 2. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie, o dacie doręczenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty, a nie data jej wysłania lub nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
  14 kwietnia 2022r. o godzinie11:00 w pokoju nr 116 w siedzibie Spółki Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. przy al. Bohaterów Września 9
  w Warszawie.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kasie Spółki w godz.
  8:00-14:00 lub na rachunek bankowy: Alior Bank o numerze : 23 2490 0005 0000 4520 4222 2347 z adnotacją na przelewie „Wadium- przetarg na sprzedaż samochodu MAZDA 6 1998ccm – 165 KM (2016)” w terminie do 12 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej. Dowód wpłaty wadium należy przełożyć komisji Przetargowej najpóźniej w dniu przetargu.
 4. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru oferty lub od dnia jej odrzucenia. Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli Oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub od wpłaty pozostałej części ceny stanowiącej różnicę między ceną oferowaną, a kwotą wadium.
 6. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeśli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 7. Skuteczne wniesienie wadium przelewem następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedającego.
 8. Pisemna oferta złożona w toku przetargu, musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i informacje wymienione w niniejszym ogłoszeniu, w tym:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedziby Oferenta, telefon kontaktowy,
 2. oferowaną cenę netto i sposób finansowania,
 3. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje zawarte w nich warunki zapłaty,
 4. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem fizycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami
  z tytułu rękojmi za wady albo oświadczenie oferenta, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem przedmiotu przetargu i nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składającego ofertę przez Spółkę;
 6. oświadczenie składającego ofertę, iż w przypadku nieuzyskania zgody akcjonariusza przez Spółkę na zawarcie umowy pomimo zamknięcia przetargu
  i wyboru jego oferty, nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń do Spółki z tytułu
  niezawarcia umowy,
 7. oryginał lub kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku dokonania wpłaty wadium przy wykorzystaniu bankowego systemu elektronicznego – wydruk z systemu potwierdzający dokonanie transakcji,
 8. wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium;
  w przypadku braku takiej informacji zwrot nastąpi na rachunek, z którego wadium zostało wpłacone;
 9. pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia przez Oferenta pełnomocnika (oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię),
  z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do dokonywania przez pełnomocnika czynności związanych z przetargiem,
  w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo na każdym etapie do zamknięcia przetargu i jego unieważnienia bez podania przyczyny. 
 2. Przetarg może się odbyć, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta.
 3. W przypadku stwierdzenia, iż kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje o terminie i miejscu kontynuowania postępowania w formie aukcji.
 4. Przedmiotu przetargu nie mogą nabywać: osoby wymienione w § 9 pkt. 2 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), jak również członkowie organu nadzorczego Spółki i prokurenci, osoby lub podmiot, którym powierzono czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, również małżonkowie, dzieci, rodzeństwo i rodzice tych osób oraz osoby z nimi powiązane prawnie lub faktycznie w taki sposób, iż może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg i osób wykonujących czynności związane
  z przeprowadzeniem przetargu.
 5. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium albo przez nienależycie umocowanego pełnomocnika Oferenta,
 2. Oferent złożył więcej niż jedną ofertę,
 3. oferta nie zawiera danych i dokumentów określonych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 1. Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta o odrzuceniu oferty.
 2. Komisja przetargowa wybiera Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
 3. Cena oferowana nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 4. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 5. Wyniki przetargu, powiadomienie o odwołaniu przetargu albo o unieważnieniu
  i zamknięciu przetargu bez wyboru ofert zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wzso.pl w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert.
 6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy Sprzedającego w dniu zawarcia umowy sprzedaży, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu.
 7. W przypadku uchylenia się przez Nabywcę od zawarcia umowy Organizator ma prawo zatrzymać wadium.
 8. W przypadku nieuiszczenia ceny nabycia w terminie Nabywca traci prawo do żądania zawarcia umowy.
 9. Wydanie nabywcy przedmiotu zakupu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu przelewu na konto Sprzedającego w Alior Bank, nr konta 23 2490 0005 0000 4520 4222 2347
  i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE (og6Ine rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuję, że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. (zwany dalej WZSO) z siedzibą w Warszawie (00-973) przy al. Bohaterów Września 9.

2. W WZSO wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@wzso.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ppkt 1.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z udziałem w przetargu na sprzedaż samochodu MAZDA 6 1998ccm – 165KM (2016) i ewentualnym zawarciem umowy sprzedaży co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania o której mowa w art. 6 ust. 1 lit b RODO;

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą mieć też dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

5. Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych WZSO w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w przetargu oraz zakupu samochodu;

a. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

b. posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

c. nie przysługuje Pani/Panu :

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO ;

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO .