Warszawa 2022.10.13

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym na wyłonienie partnerów w celu utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A (WZSO S.A.) w związku z planem złożenia wniosku w ramach konkursu na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) dla zawodu: Technik ortopeda, poszukuje Partnera w roli: 

„Organu prowadzącego Szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe lub CKZ (podmioty te zostały zdefiniowane w dokumentacji konkursowej projektu pt.  Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”.

Za organ prowadzący szkolę rozumie się szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (publiczną/niepubliczną) lub organ prowadzący centrum kształcenia zawodowego (publiczne/niepubliczne) – zwane dalej CKZ, które w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023 prowadziły lub prowadzą kształcenie w co najmniej jednym zawodzie szkolnictwa branżowego lub w zawodzie realizowanym jako eksperyment pedagogiczny na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ujętych w danej dziedzinie (technik ortopeda). Przez kształcenie w danym zawodzie rozumie się kształcenie:

a) w jednym z zawodów szkolnictwa branżowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia

w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

(Dz. U. poz. 316, z późn. zm.) lub

b) w zawodzie nieujętym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, prowadzone, zgodnie

z art. 45 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), jako eksperyment

pedagogiczny na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

Zakres partnerstwa: Współtworzenie BCU w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów edukacyjnych z zakresu ortopedii.

Zapraszamy również Szkoły Zawodowe kształcące w zawodzie technik ortopeda do składania ofert w celu wyłonienia partnera.

Utworzenie trójstronnego Partnerstwa przyniesie wiele wspólnych jaki i indywidualnych korzyści dla wszystkich członków utworzonego Partnerstwa a utworzone BCU da wiele wzajemnych sukcesów we wspólnym obszarze jakim jest ortopedia.

Oferty proszę składać do 20.11.2022 r. w formie elektronicznej na adres:

marcin.zaczyk@wzso.pl

Szczegółowych informacji ze strony WZSO S.A. udziela: marcin.zaczyk@wzso.pl, tel. 574 000 135