Rada Nadzorcza
Warszawskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Al. Bohaterów Września 9, 00-973 Warszawa

Zaprasza do składania ofert na :

badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdańz badania, to jest pisemnych raportów z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, zawierających opinię biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Termin przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz przedłożenia sprawozdań z badania ustala się na 31.03.2022r. – dla sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz na 31.03.2023r. – dla sprawozdania finansowego za rok 2022.

Od biegłego rewidenta oczekuje się w szczególności:

W razie konieczności gotowości udziału w obradach Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, zatwierdzających sprawozdania finansowe Spółki za lata 2021 i 2022.

Obecności biegłego rewidenta na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki oceniającej sprawozdanie finansowe podlegające badaniu, celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

Przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listu do Zarządu) ewentualnych informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są cena brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zaproszenia oraz doświadczenie w przeprowadzaniu badania sprawozdań finansowych podmiotów z branży, w której działa Spółka.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 15 listopada 2021 r. o godz. 15.10.
Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Informujemy, iż ten sam podmiot nie może badać sprawozdania finansowego Spółki więcej niż przez 3 kolejne lata z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w Ustawie.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn.