Pisemny przetarg na sprzedaż samochodu

Pisemny przetarg na sprzedaż samochodu

OGŁOSZENIE
Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.
00-973 Warszawa, al. Bohaterów Września 9

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735) w zw. z § 9 i 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) oraz § 1 uchwały nr 1 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Spółka Akcyjna z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu:

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A., al. Bohaterów Września 9, 00-973 Warszawa, KRS: 0000058915, REGON: 000288053, NIP: 5250001055, wysokość kapitału zakładowego: 5 123 300 zł wpłacony w całości.
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29 października 2021 r. przy al. Bohaterów Września 9 w Warszawie.

Przedmiot sprzedaży Ilość Cena wywoławcza brutto zł Wadium zł
Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN 7J0 TRANSPORTER 2.0 TDI 103

pojemność silnika 1968 ccm, rok produkcji 2014, nr identyfikacyjny podwozia WV1ZZZ7HZEH101665 ładowność 870 kg, liczba miejsc 3, wskazania drogomierza na dzień sporządzania opisu samochodu 142 646 km

1 38 200 zł.  3820 zł.

3. Oględziny samochodu będącego przedmiotem sprzedaży możliwe są w siedzibie Spółki przy al. Bohaterów Września 9 w Warszawie w dni robocze od dnia opublikowania informacji o przetargu do dnia 28 października 2021 r., w godzinach od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym telefonicznym bądź e-mailowym uzgodnieniu terminu z Panem Jerzym Miąsko, nr telefonu : 501 691 718, email: j.miasko@wzso.pl
4. Organizator przetargu nie udziela gwarancji na stan pojazdu będącego przedmiotem sprzedaży, ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
5. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem dowolnej firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie na adres Spółki Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. przy al. Bohaterów Września 9, 00-973 Warszawa w terminie do dnia 28 października 2021 r. do godziny 15:00.
6. Kompletną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie i oznaczyć opisem:
,,Oferta na przetarg pisemny sprzedaży samochodu VOLKSWAGEN 7J0 TRANSPORTER 2.0 TDI 103 1968 ccm (2014) wraz z dopiskiem ,,otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 29 października 2021r r. godzina 12:00″.
7. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę – złożenie większej ilości ofert skutkować będzie ich odrzuceniem.
8. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie, o dacie doręczenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty, a nie data jej wysłania lub nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2021r r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 116 w siedzibie Spółki Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. przy al. Bohaterów Września 9
w Warszawie.
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kasie Spółki w godz. 8:00-14:00 lub na rachunek bankowy : Alior Bank o numerze : 23 2490 0005 0000 4520 4222 2347
z adnotacją na przelewie „Wadium- przetarg na sprzedaż samochodu VOLKSWAGEN 7J0 TRANSPORTER 2.0 TDI 103 1968 ccm (2014)” w terminie do 28 października 2021r, do godz.12.00. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej. Dowód wpłaty wadium należy przełożyć komisji Przetargowej najpóźniej w dniu przetargu.
10. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru oferty lub od dnia jej odrzucenia. Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.
11. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli Oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub od wpłaty pozostałej części ceny stanowiącej różnicę między ceną oferowaną, a kwotą wadium.
12. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeśli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
13. Skuteczne wniesienie wadium przelewem następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedającego.
14. Pisemna oferta złożona w toku przetargu, powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i informacje wymienione w niniejszym ogłoszeniu w tym:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedziby Oferenta,
b) oferowaną cenę i deklarację jej zapłaty,
c) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje zawarte w nich warunki zapłaty,
d) oświadczenie Oferenta, ze zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady albo oświadczenie oferenta, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem przedmiotu przetargu i nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady,
e) pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia przez Oferenta pełnomocnika (oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną kopię) z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do dokonywania przez pełnomocnika czynności związanych z przetargiem, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
f) oryginał lub kserokopia potwierdzenia wpłaty wadium w przypadku dokonania wpłaty wadium przy wykorzystaniu bankowego systemu elektronicznego – wydruk z systemu potwierdzający dokonanie transakcji,
g) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium; w przypadku braku takiej informacji zwrot nastąpi na rachunek z którego wadium zostało wpłacone.
15. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu w każdym momencie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
16. Przetarg może się odbyć, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta.
17. Przedmiotu przetargu nie mogą nabywać: osoby wymienione w § 9 pkt. 2 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 21 października 2019r w sprawie szczeg6towego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004).
18. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium albo przez nienależycie umocowanego pełnomocnika Oferenta,
b) Oferent złożył więcej niż jedną ofertę,
c) oferta nie zawiera danych i dokumentów określonych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
19. Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta o odrzuceniu oferty.
20. Komisja przetargowa wybiera Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
21. Cena oferowana nie może być niższa od ceny wywoławczej.
22. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
23. W przypadku gdy co najmniej dwóch Oferentów zaoferowało tą samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji oraz informuje Oferentów, kt6rzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu licytacji.
24. Wyniki przetargu, powiadomienie o odwołaniu przetargu albo o zamknięciu przetargu bez wyboru ofert zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wzso.pl w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert.
25. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
26. Wydanie nabywcy przedmiotu zakupu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu przelewu na konto Sprzedającego w Alior Bank, nr konta 23 2490 0005 0000 4520 4222 2347
i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy;

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE (og6Ine rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuję, że:

1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. (zwany dalej WZSO) z siedzibą w Warszawie (00-973) przy al. Bohaterów Września 9.
2. W WZSO wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@wzso.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ppkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z udziałem w przetargu na sprzedaż samochodu VOLKSWAGEN 7J0 TRANSPORTER 2.0 TDI 103 1968 ccm (2014) i ewentualnym zawarciem umowy sprzedaży co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania o której mowa w art. 6 ust. 1 lit b RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą mieć też dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
5. Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych WZSO w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w przetargu oraz zakupu samochodu;
a. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
b. posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
c. nie przysługuje Pani/Panu :
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO ;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO .