Rada Nadzorcza

Warszawskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego S.A.

z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 3681 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm. zm.), §1 ust. 1 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2018 r. oraz §25 ust. 1 Statutu Spółki 

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia  16 maja 2022 roku(włącznie), do g. 16:00 Zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Bohaterów Września 9, w godz. 13:00 – 16:00 w pokoju nr 120. W tym samym terminie zgłoszenia mogą być także dokonane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską na adres:

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. 
Rada Nadzorcza

Al. Bohaterów Września 9, 00-973 Warszawa, pokój nr 120

przy czym w przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską o dochowaniu terminu na jego złożenie decyduje data i godzina doręczenia przesyłki Spółce Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”).

 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu musi spełniać łącznie następujące warunki: 
 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełniać inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 5. Dodatkowymi atutami kandydata będą:
 1. znajomość branży, w której działa Spółka;
 2. znajomość zarządzania produkcją i usługami;
 3. posiadanie umiejętności negocjacyjnych;
 4. dobra znajomość przepisów prawa, w oparciu o które działa Spółka;
 5. posiadanie cech osobowościowych wymaganych na stanowiskach kierowniczych (umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność, odporność na stres);
 6. znajomość języków obcych;
 7. Kandydatem nie może być osoba, wobec której zachodzi chociaż jedna przesłanka określona w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993), zwanej dalej „ustawą”, tj. kandydatem nie może być osoba, która:
 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 6. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 1. Curriculum Vitae (CV) zawierające opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
 2. wskazanie stanowiska, o które ubiega się kandydat;
 3. dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz korespondencyjny adres pocztowy;
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego,
 5. dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS, bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia, 
 6. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie, 
 7. oświadczenie kandydata, że: 
 1. oświadczenie kandydata, co do podlegania określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, a w sytuacji, gdy kandydat pełni funkcję lub zajmuje stanowisko, które w myśl przepisów prawa nie może być łączone ze stanowiskiem Prezesa Zarządu Warszawskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego S.A., dodatkowe oświadczenie zawierające w swej treści zobowiązanie się do złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji lub zajmowanego stanowiska przed podjęciem uchwały o wyborze na stanowisko Prezesa Zarządu Warszawskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego S.A., 
 2. oświadczenie kandydata, że w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w art. 22 pkt 2 ustawy, a wymienionych w pkt 3 powyżej, a w przypadku jej występowania dodatkowe oświadczenie zawierające w swej treści zobowiązanie się do złożenia rezygnacji z pełnienia określonych funkcji, zajmowanego stanowiska lub zaprzestania danej działalności, przed podjęciem uchwały o wyborze na stanowisko Prezesa Zarządu Warszawskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego S.A., 
 3. aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) o niekaralności, wydane w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące przed datą złożenia zgłoszenia, 
 4. klauzulę informacyjną o warunkach przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego, 
 5. dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę (np. rekomendacje, referencje, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych, certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach). 
 6. Wzory oświadczeń stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 7. Oświadczenia oraz zaświadczenie z KRK powinny być załączone w formie oryginałów, natomiast pozostałe dokumenty mogą być załączone w formie oryginałów, odpisów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub przez kandydata, jednak w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 8. W toku postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci mogą przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
 9. Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., który nie składał wcześniej oświadczenia lustracyjnego jest zobowiązany do jego złożenia Ministrowi Aktywów Państwowych na adres: 00-522 Warszawa ul. Krucza 36 zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633, ze zm.). Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., który składał wcześniej oświadczenie lustracyjne jest zobowiązany do złożenia Ministrowi Aktywów Państwowych informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z art. 7 ust. 3a ww. ustawy. W zgłoszeniu składanym Radzie Nadzorczej Spółki Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego SA z siedzibą w Warszawie kandydat powinien zawrzeć informacje o złożeniu Ministrowi Aktywów Państwowych stosownego oświadczenia lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
 10. Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Warszawskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie należy dostarczyć do Spółki osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub poczty kurierskiej na adres: 00-973 Warszawa, al. Bohaterów Września 9, w zamkniętej kopercie zawierającej adnotację: „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.”, w terminie do dnia 16maja 2022 r. (włącznie) do godziny 16:00. 
 11. W przypadku doręczenia osobistego, zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w dni robocze w siedzibie Spółki w pokoju nr 120 w godzinach od 13:00 do 16:00.
 12. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania zgłoszeń oraz zgłoszenia nie spełniające warunków określonych w ogłoszeniu, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie będą brali udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 13. Kandydatom na Prezesa Zarządu będą udzielane informacje o Spółce (Umowa Spółki, KRS Spółki, sprawozdanie finansowe za 2020 r.), a także dokumenty Spółki w postaci Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Zarządu, Regulaminu Rady Nadzorczej po uprzednim podpisaniu zobowiązania o zachowaniu poufności, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w siedzibie Spółki w Warszawie, w dni robocze w godzinach od 13:00 do 16:00 w pokoju nr 120.
 14. Otwarcie ofert i ocena formalna zgłoszeń nastąpi w dniu 16 maja2022 roku o godz. 16:15  w siedzibie Spółki.
 15. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów:

I  etap – ogłoszenie o wszczęciu postępowania, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów i kwalifikacja kandydatów do kolejnego etapu,

II etap – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wyłonionymi w I etapie i wyłonienie najlepszego kandydata.

 1. Kandydaci, których zgłoszenia zostały złożone w terminie i spełniają wymagania określone w ogłoszeniu (na postawie protokołu z otwarcia zgłoszeń) zostaną zakwalifikowani do II etapu postępowania kwalifikacyjnego. Z każdym kandydatem dopuszczonym do II etapu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą przez członków Rady Nadzorczej, w terminie do 10 dni kalendarzowych od upływu terminu składania zgłoszeń, tj. do dnia 27 maja 2022 roku. Zastrzega się prawo zmiany ww. terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną – za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki pod adresem: 00-973 Warszawa, al. Bohaterów Września 9, II piętro, pokój nr 116.
 3. Każdy kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-mailem o zakwalifikowaniu do II etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej na dwa dni przed terminem rozmowy.
 4. Niestawiennictwo kandydata w terminie i miejscu wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu, chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność kandydata takie jak siła wyższa lub wypadek losowy, o czym kandydat powinien niezwłocznie poinformować Spółkę.
 5. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, wysłanego na adres Spółki.
 6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową, najwyższą liczbę punktów zostaną przeprowadzone dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne z tymi kandydatami. 
 7. Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, w toku których oceniać będzie:
 1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 2. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce,

c)   znajomość:

d)   wiedzę w zakresie:

 1. W przypadku, gdy o stanowisko Prezesa Zarządu Spółki będzie ubiegał się kandydat, który pełnił już funkcję w Zarządzie Spółki, Rada Nadzorcza oceniając kwalifikacje kandydata, dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych przez niego czynności związanych z tą funkcją oraz ocenę wykonywania przez niego obowiązków dokonaną przez Walne Zgromadzenie.
 2. Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach listem poleconym.
 3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów, o czym kandydaci zostaną powiadomieni na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.
 4. Kandydatowi, który nie został wybrany, nie przysługuje prawo odwołania się od wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Wzory oświadczeń

WZSO​_wzory​_oświadczeń