Badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2017 i 2018

Badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2017 i 2018

 

Rada Nadzorcza

Warszawskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Al. Bohaterów Września 9, 00-973 Warszawa

zaprasza do składania ofert na :

– badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2017 i 2018 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań
z badania, to jest pisemnych raportów z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, zawierających opinię biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Termin przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz przedłożenia sprawozdań z badania ustala się na 31.03.2018r. – dla sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz na 31.03.2019r. – dla sprawozdania finansowego za rok 2018.

Od biegłego rewidenta oczekuje się w szczególności :

 1. Zbadania sprawozdań zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta.
 2. W razie konieczności gotowości udziału w obradach Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń, zatwierdzających sprawozdania finansowe Spółki za lata 2017 i 2018.
 3. Obecności biegłego rewidenta na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki oceniającej sprawozdanie finansowe podlegające badaniu, celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
 4. Przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listu

do Zarządu) ewentualnych informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Oferta powinna zawierać w szczególności :

 • informacje o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę firm audytorskich, informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
 • oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską oraz członków zespołu wykonującego badanie wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy;
 • wskazanie kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie;
 • wskazanie zespołu wykonującego badanie,
 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych;
 • cenę brutto za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania;
 • projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu oraz przedłożonej ofercie

Pisemne oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Warszawskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego S.A. za rok 2017 i 2018” w terminie do godz. 15.00 – 29 września 2017 r. na adres sekretariatu Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A., Al. Bohaterów Września 9, 00-973 Warszawa.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są cena brutto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zaproszenia oraz doświadczenie w przeprowadzaniu badania sprawozdań finansowych podmiotów z branży, w której działa Spółka.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 29 września 2017 r. o godz. 15.30.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Informujemy, iż ten sam podmiot nie może badać sprawozdania finansowego Spółki więcej niż przez 3 kolejne lata.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn.